คอร์สของผู้สอนข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

อนุเชษฐ จันทรนุมาศ

อาจารย์หลักสูตร

Matrix , Rhinoceros

การศึกษา

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

1. Jewelry Designer บริษัทวัฒนาเจมส์

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

Instructor

ชื่อ

อนุเชษฐ จันทรนุมาศ

อาจารย์หลักสูตร

Matrix , Rhinoceros

การศึกษา

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

1. Jewelry Designer บริษัทวัฒนาเจมส์
2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

© 3D-Designonline.com. All rights reserved.