คอร์สของผู้สอนข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

โชดก แสงรุ่ง

อาจารย์หลักสูตร

Rhinoceros (Product Design)

การศึกษา

ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์

1. Automotive Designer บริษัท KSC

2. Senior Product Design & Development หน่วยงาน Office Furniture บริษัท Modern Form

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

© 3D-Designonline.com. All rights reserved.