คอร์สของผู้สอนข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

ธนาวุธ มุสลิมีน

อาจารย์หลักสูตร

SketchUp , Autocad

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์

1. สถาปนิก
2. วิทยากรพิเศษ บริษัท Prism Solutions (ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมลิขสิทธิ์ Autocad)
3. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

© 3D-Designonline.com. All rights reserved.