ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

รัฐนนท์ บุญยก

อาจารย์หลักสูตร

Autocad , 3D Max ,Vray 3D Max , Vray SketchUp , Photoshop (Architecture)

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์

1. สถาปนิก
2. อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. อาจารย์พิเศษมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอังกฤษ – เทคโนโลยี โรงเรียนสารวิทยา
5. วิทยากรพิเศษ บริษัท Prism Solutions (ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมลิขสิทธิ์ Autocad)
6. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

3D-Designcenter

เรา คือสถาบันสอนคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในงานออกแบบ เปิดสอนโปรแกรมเพื่อช่วยในการออกแบบในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น Autocad , SketchUp & Layout , 3D Max , Revit Architecture , Revit MEP , Revit Structure , Lumion , Enscape , Rhinoceros , Matrix , Vray , Premiere Pro , After Effect , Photoshop , illustrator

หลักสูตรขายดี

ผู้เรียนนิยม

Our Facebook Page

top
© 3D-Designonline.com. All rights reserved.